Inriktningen på Gästriklands båtförbunds verksamhet, formas av de 21 anslutna båtklubbarna i Gästrikland. Några av våra uppgifter är att ge anslutna klubbar information (bl.a. från Svenska Båtunionens styrelse, dess kansli och kommittéer), främja fritidsbåtlivets utveckling, öka kunskaperna kring båtlivet, verka för en god och långsiktig miljövård, arbeta för ökad säkerhet till sjöss och för en levande skärgård – genom att påverka myndigheter, politiker, tjänstemän och andra.

Läs mer om vad ovanstående kan innebära i realiteten:

2013 inledde GBF ett samarbete med Gävle kommun för att förbättra några naturhamnar. Det gav oss möjlighet att tillsammans med båtklubbar lägga ut bryggor, bojar samt ordna med grillplatser och mulltoaletter. De blev uppgraderade till s.k. besökshamnar, som vi tillsammans med lokala båtklubbar ansvarade för skötseln av.

Då resultatet visade sig vara gott har Gävle kommun själva efterhand parallellt ordnat med bryggor, bojar och mulltoaletter på andra platser.

Från och med i år har, glädjande nog, Gävle kommun även tagit över skötseln av besökshamnarna vid Gållsgrund och Vitgrund.

Genom åren har samarbetet vidgats där ett brett kontaktnät skapats mellan myndigheter, kommuner, andra båtförbund och övriga aktörer.

Ett samarbete som bl.a. resulterat i en kommande hamn- och farledsbeskrivning, för kuststräckan Arholma – Höga kusten, men även en generell satsning på båtlivet som nu görs i många kommuner. Arbetet är långsiktigt, att genom kontakter och personliga möten skapa relationer för att kunna förbättra infrastrukturen och att skapa förutsättningar för en utbyggnad av lämpliga besöksmål.

Även om vi nu har lovande förutsättningar, då Gävle kommun vill satsa mer på båtlivet och föra dialog kring det samma, behöver vi bevaka båtlivets intressen samt bevara vår roll som påtrycknings organ och samverkanspartner.