Bild på deltagarna

Söndagen den tionde april ordnade HBF en miljöeftermiddag för klubbarnas styrelser och miljösamordnare. Stellan Stark och Hans-Jörgen Alsing som är HBF:s miljösamordnare stod för upplägget och fokus låg på att höja medvetandet i klubbarna om vilka krav som ställs i lagar och förordningar samt öka kunskapen om hur man får klubbarnas medlemmar att enas i ett hållbart båtliv. Båtbottenfärger och alternativa metoder för att hålla bottnarna fria från beväxning stod givetvis på agendan samt risken för att det fortfarande finns TBT på en och annan båt och hur man i så fall hanterar detta. Eftersom båtklubbar klassas som miljöfarlig verksamhet ställs stora krav på klubbarnas styrelser. Inte minst när det gäller hanteringen av farligt avfall, där lagstiftningen inte tar speciell hänsyn till ideella föreningar. Förorenad mark på båtuppläggningsplatser är också en realitet men vad som kommer att hända med ansvaret för saneringar är det ännu oklart. Ett bekymmer vi skjuter framför oss och inte minst därför är det viktigt att inte förorena mark och vatten ännu mera. Problemet med invasiva arter berördes också liksom det faktum att Östersjön och Bottenhavet är allvarligt förorenade även i ett internationellt perspektiv. Det är först när båtägarna förstår att våra vatten inte tål mera belastning vi kan uppnå de miljömål som hittills varit svåra att uppfylla. En genomgång av SBU:s folder om egenkontroll gjordes också för att visa att den är ett utmärkt instrument för att stämma av klubbens verksamhet och ett värdefullt dokument att visa upp för de miljöinspektörer som förr eller senare dyker upp. Förutom miljöplaner och avfallshanteringsplaner bör också varje klubb göra en riskanalys för att det ska finnas en beredskap vid oförutsedda händelser. Slutligen var uppslutningen av klubbar god och programmet uppskattat av deltagarna.

Text och bild : Hans-Jörgen Alsing